styrket pædagogisk Læreplan

Download: styrket pædagogisk læreplan 3-6 år (pdf - 2,2 MB)

Download: styrket pædagogisk læreplan 0-2 år (pdf - 179 kb)

 

 

LEG MED SPROGET forår 2121

 

Kommunikation og sprog er et af de seks læreplanstemaer vi som dagtilbud har en forpligtigelse til at skulle forholde os til i arbejdet med at understøtte alle børns generelle trivsel og udvikling, mens de er i vores varetægt.

 

De pædagogiske læringsmål er (citat):

 

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan fortså sig selv, hinanden og deres omverden.

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og idéer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

 

Sprog og kommunikation indgår helt naturligt i det daglige levede liv i vores institution – mere eller mindre bevidst og reflekteret – det får dagligdagen og fællesskabet til at fungere på et overordnet plan. Men det giver – heldigvis – også udfordringer og uoverensstemmelser de involverede parter imellem, vi skal gøre os umage med at finde en vej igennem, så vi alle vinder og udvikler os.

 

Vi har i marts 2021 valgt at ville lave et projekt, vi kalder 'Leg med sproget', hvor de aktiviteter vi vælger at lade indgå har et bevidst fokus på udvikling af sprog tilpasset det enkelte alderstrin med ønsket om at det enkelte barn får størst mulig udbytte.

 

Aktiviteter der kan komme til at indgå er:

 

 • historiefortælling

 • højtlæsning

 • samtale, bøger og billeder

 • dialogisk læsning

 • rim og remser

 • rollespil og teater

 • sanglege og fagtesange

 • følelege

 • gættelege

 • huskelege

 

Som det fremgår vil også kropslige aktiviteter komme til at få vigtig og betydelig plads i dette projekt. Børn er i verden gennem kroppen, derfor giver det mening at koble bevægelse på og sammen med de aktiviteter, vi vil lave sammen med børnene i dette projekt.

Vi ved også at nærvær, øjenkontakt og fælles opmærksomhed er vigtigt i forhold til det at opfange, lære og integrere både det talte og det nonverbale sprog, så vi vil tilstræbe at inddele børnene i så små grupper som vores ressourcer tillader det – at alle får så givtigt og godt et udbytte af vort kommende projekt.

 

 

Dennis og Berit

- projektansvarlige.